Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Klussenbedrijf Vrouw met de hamer, geregistreerd bij Kamer van Koophandel te Zwolle onder het nummer 69726302.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 3. Overeenkomst: de tussen Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging, of door bevestiging doormiddel van een ondertekening van de offerte.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’.
 3. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege evenals eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ in acht.
 2. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, de Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds de Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ tijdig toegang verschaffen tot de locatie waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd alsmede, gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie verstrekken aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht de noodzakelijke toegang niet is verleend dan wel de gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 4. Bij voortijdige beëindiging door Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  a) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  b) de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  c) er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
 2. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ kan worden gevergd.
 3. Indien Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ te vergoeden.
 6. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ gevolg wordt gegeven is Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is dan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 5% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Klachten betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op aanpassing hiervan voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ verschuldigde.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings) verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever een klacht wegens een ondeugdelijke prestatie meent te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige klacht zal Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ ter harer keuze het gebrek herstellen c.q. het geleverde vervangen dan wel een vergoeding aanbieden aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Wat reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 5. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever jegens klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ vervallen na een termijn van een jaar na beëindiging van de opdracht.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ of zijn/haar leidinggevenden of ondergeschikten.

Artikel 15. Geheimhouding

Opdrachtgever en Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhoudingsplicht gaat niet op indien Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken.

Artikel 16. Vrijwaring derden

Opdrachtgever vrijwaart Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ toerekenbaar is.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’ en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen partijen zullen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Klussenbedrijf ‘vrouw met de hamer’, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.